Gattinara – Parrocchia San Pietro

Gattinara - Parrocchia San Pietro

parroco: Mons. Franco Givone
vice parroco: Jaroslaw Dobkowshi sdb

via Gioberti, 9
13045 Gattinara (VC)

telefono: 0163833109